Böle hembygdsförening Webbansvarig

foto: Rolf Fredrikson

Böle Bönhusförening 40 år (1981)

- Nu över de femtio (1993)Historik

Andra världskriget är sex veckor. Hotet utifrån växer sig starkare. I ofärdstider är och blir omsorgen om det man håller kärt starkare och starkare. Böle utgör inget undantag.


8 okt -39 hålls sammanträde med intresserade för byggande av missionshus i Böle: Närvarande enligt protokoll: Sven Lidström, Elma Lidström, K.A. Berglund, Ruben Öberg, K.A. Fredriksson. Ida Nilsson, Hilma Berglund, Ester Eriksson, Frits Eriksson, Sina Sjöberg, Aina Sjöberg, Anton Lindkvist, Georg Björk och Sven Bryggman.

15 dec -39stadgar upprättas med hjälp av bl.a. kyrkoherde Sandin.


14 febr -40 tomt inköps av Paul Jonsson och Sven Berglund. Priset 300 kr. Ritning utförs av Runo Dahlbäck.


2 aug -40 bildas Böle Bönhusförening u.p.a. och stadgar antages.


Vintern 40/422 börjar förberedelserna för byggnationer. Inköp av spik, glas, framkörning av grus etc. Byggnationen utföres våren, sommaren och hösten 1941.

I december 1941 invigdes bönhuset.

24 febr -42, beslut om utvändig målning. Arbetet fick anstå, svårt att få tag på oljefärg. En regnig höst gjorde att arbetet uppsköts till -45.

Priset: 404 kr.


Årsberättelse:

"har blottats på ett sätt som aldrig förr i mänsklighetens historia vilka ohyggliga grymheter människor kunna prestera mot sin nästa. Koncentrationslägrens fasor har blottats" - "Vi har sluppit undan skräcklägrens fasor liksom det ohyggliga kriget. Vi har i ostörd besittning kyrkor, bönhus, hem och allt - allt!" Det är föreningens. sekr. fru Ester Erikssons röst vi hör i dessa rader och i allt väsentligt i historikens fortsättning.


Hösten 1944 och vintern 1945 fördes även till Böle en ansenlig mängd människor från broderlandet Finland, vilka evakuerades för att komma bort från det krig som pågick i deras hemtrakter. I årsberättelsen för 1945 sägs det att "de hade skött sig synnerligen exemplariskt och iakttagit största aktsamhet om hus och inventarier".

Gudstjänsterna hölls det året i en skolsal. Söndagsskola med flitiga besökare. Uppmaning till föräldrarna att stödja det arbete genom att intressera sig för att barnen kan sina minnesverser, aktar på vilodagen och Guds ord. Bönhus och mission får sitt från auktion, sekreteraren skriver: "Låt oss inte förtröttas att giva med varm hand trots att det är tätt mellan listorna där det vädjas om hjälp."

27 apr -46 beslut om att bygga till uthuset.

1946 Årsberättelsen: talar om syaftnar då kollekter insamlats till nöden i världen bl.a. den sk Europahjälpen.

1947 Årsberättelse:"En juniorförening har även haft sin verksamhet under året. Den vill samla äldre barn och ungdom till möten och arbetsaftnar i kristen regi". Ansvarig ledare: Irma Hansson.

24 apr -48 beslut om att lägga tegeltak. Många gudstjänster har hållits, men tyvärr fåtaligt besökta. Lilla salen har mer än väl räckt till.

1949 Årsberättelse: "Den gamla orgeln har utbytts mot en annan och en ny orgel".

Ämnet ekonomi är alltid på tapeten. Föreningen gläds åt en låg skuldsättning.

Ingen av oss känner sig fattigare på grund av för stora offer för och i vårt missionshus. En gudstjänst är liksom en fyrbåk inom byn!

15 apr -50 diskuteras frågan om indragning av vatten och avlopp. Bönhusföreningens del av ett lån på 8000 kronor blev 600 kronor.

1950 årsber.I Bölebyn firades "de gamlas dag" med medverkan av kyrkoherde Björnegård och kantor Cederlund.

1951 årsber.60 barn samlas i söndagsskolan men ungdomen saknas på våra möten".

7 jan -53läggs tegeltak för en kostnad av 25223 kronor, därav tegel 1419 kronor. Simon Johansson utförde arbetet för 475 kronor.

1953 Årsberättelse: Juniorföreningen har lagts ned p.g.a. att "inga unga vill samlas till möten".

23 apr -55 antages Erik Olofssons anbud på 1050 kronor för utvändig målning av bönhuset. Rödakorskretsen tackar för att lokalen upplåtits för deras verksamhet.

1958 Årsberättelse: Knut Berglund, föreningens ordförande (sedan starten) som vi såg här framme varje årsmöte. Inte syntes han bära dödens stämpel vid vårt sista årsmöte, men nu är han borta.

18 apr -58 väljs Göran Bergstedt till ny ordförande i föreningen.

30 apr -60 beslutades att tre ljuspunkter skall monteras i uthuset. Gösta Strand skall kontaktas för ev. utförande. Första gången Gösta nämns, -invald i styrelsen 1963.

7 apr -62 beslutades att bönhusets ekonomisering fortfarande skall ske genom syföreningskollekten.

1962 årsber. En av våra trognaste medvandrare och hängivnaste vänner för vårt missionshus - Sven Lidström - ser vi ej mer bland oss. Nya måste komma i deras ställe som gått bort.

27 apr -63 beslut om WC-anläggning i bönhuset. 800 kronor är ett kostnadsförslag (från Folke Westerberg). Förslaget ansågs skäligt.


1963 Årsberättelse: Döden har gästat ett hem. En av bönhusets tillskyndare, vår kassör Ruben Öberg har blivit hemkallad strax före jul. Till ersättare utsågs Sven Bryggman.


1964 Årsberättelse: "Barnantalet i söndagsskolan är lågt mot förr". Under det gångna året har elektrisk värme installerats i lilla salen, omklädningsrum och kök. Karl-Arvid Öberg har fått hembud. Trots ålder och lång väg var hans plats vid större möten sällan tom. Varför är det så ofta glest besatt i bänkarna? 1966 årsber. En flitig gudstjänstbesökare, i många år (17 år) revisor i föreningen. Han saknades aldrig på något årsmöte. "Han", det var min svärfar, P. Arvid Nilsson.

1967 årsber.Två åldriga pilgrimer som i många år längtat efter uppbrottet har fått möta sin Frälsare efter synnerligen lång och verksam levnadsdag, nämligen Hilma Berglund och Augusta Sandström. Dessutom två män Axel Berglund och Leonard Danielsson. Den lilla skaran uttunnas utan att någon fler intar de tomma platserna. - Vår trogna vaktmästarinna har flyttat ifrån oss.


1968 Årsberättelse: Parentation över Artur Strand en lugn och idog människa som med trohet skötte sina uppgifter.

1969 Årsberättelse: Märta Fredriksson nyvald, efterträder Emma Nilsson. Färeningen har 48 medlemmar. Antalet medlemmar i syföreningen har reducerats genom utflyttning. Hugo Hällberg, Oskar Holmgren och Elma Lidström är nu också borta.


1970 årsber.Elvärme installerad i stora salen. Målning, ny predikstol, ny armatur, nytt altare, nya mattor och nya gardiner, till en sammanlagd kostnad av 10.075 kronor. 5000 kronor en gåva av kyrkan. En uppsnyggning av kök och kammare har också ägt rum. Söndagsskolans barns antal reduceras allt mer. Byns egen missionär Ingegerd Berglund, har i ord och bild tagit oss med till sitt Indien.

1971 årsber.De gamlas dag högtidlighålles. "Den vördade tant Fredrikssson hyllades med blommor".

1972 årsber.Nya dödsbud når oss, Hildur Öberg och Jenny Berglund har gått ur tiden.

1973 årsber.En missionsinsats så god som någon har gjorts av äldre pojkar som samlat yngre pojkar till bibelstudium. Då de yngre alltid se upp till de äldre ha dessa en ansvarsfull uppgift, som de hittills löst på ett utmärkt sätt. Må de icke tröttna!

1974 Årsberättelse: Pojk- och Flickgrupperna har fortsatt med sina sammankomster till nytta och välsignelse. Vid syföreningens möten har man samma goda sed som varit bruklig i många år att ha en offerskål för bönhuset och en för missionen.

25 febr -74 Styrelsemöte. Ordförande erinrade med några ord om sekreteraren fru Ester Erikssons bortgång och hennes stora intresse för och Böle Bönhus tillkomst och verksamhet. Ester var sekreterare från 1943 till sin död (dvs 32 år) 2 april valdes Birgitta Sandström till ny sekreterare i föreningen.

14 juni -76 beslut om uppsnyggning av lilla salen.

1976 Årsberättelse: Söndagsskola, FG, PG och Barntimmen samlar nu 30 - 50 barn varje vecka.

1977 Årsberättelse:Huset har under den gångna sommaren skrapats, tvättats och målats om i rött och vitt. Auktion har hållits på gammalt och nytt och gav ett gott tillskott i kassan.

28 apr -78 Årsmöte. Behovet av en större och mer ändamålsenlig ungdomslokal tas upp av Kenneth Holmlund. En utredningskommité bestående av Kenneth Holmlund, Staffan Strand och Birgitta Sandström tillsätts.

23 apr -79Göran påminner om att vi nu inom en kort tid mist tre medlemmar, Sven och Elin Berglund och sistlidna natt David Andersson.

5 febr -80 Styrelsemöte. Gösta Strand presenterar förslag till ombyggnad/ upprustning.

23 febr -80 upplyses om att nio bölebor avlidit under året, förutom de redan uppräknade John Fredriksson, Albin Lindbäck, Tord Danielsson, Elma Boström, Emy Johansson och Einar Pettersson. Beslut om att installera högtalaranläggning och att genomföra ombyggnad/ upprustningsplaner.


2 febr -81 Göran Bergstedt och Martin Fredriksson meddelar att de vid husbesök samlat in 4000 kronor i kontanter plus gåvor bl.a. sågat virke, växande träd mm. Många bybor har också lovat hjälpa till praktiskt.

20 febr -81 Insamlingen är nu uppe i 7580 kronor.

1 maj -81 Styrelsemöte. Farten på byggnationen har mattats på ett oroväckande sätt. Ansökan om bidrag till Kyrkorådet, Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund (SST) och Allmänna Arvsfonden.


11 juni -81 Pengarna är nu slut. Ansökan om lån på 35000 kronor hos Föreningsbanken, Roknäs.

8 sept -81 Styrelsemöte. Återinvigning sammanslås med bönhusets 40 årsjubileum. Tack till de som stått i bräschen för om/tillbyggnad från byborna, speciellt till "de fem visemännen" Martin Fredriksson, Göran Bergstedt, Sven Bryggman, Sven Johansson och Gösta Strand, och ej att förglömma alla som frivilligt har ställt upp.


I den sista årsberättelsen som fru Ester Eriksson skrev avslutar hon med orden -"Må så Guds rika välsignelse vila över vårt bönhus och vår by. Framtiden är höljd i dunkel, men är ändock hoppfull, då man vet, att den som vill vara vår ledsagare dag för dag är Jesus Kristus, som är densamme igår idag och i evighet".

I den andan kan Böle bönhusförening frimodigt arbeta vidare.


Bölebyn den 7 november 1981.

Erik Rönnbäck.

Mer om Bönhusföreningen:


Vid 1982 års årsmöte med Bönhusföreningen lämnade ett par trotjänare sina uppdrag i styrelsen. Det var kassören Sven Bryggman och Märta Fredriksson som båda blev avtackade för värdefullt arbete till föreningens bästa.

Från 1983 års verksamhetsberättelse kan man utläsa en hög aktivitet. Så har det hållits gudstjänster i Sv. Kyrkans, EFS och BV:s regi, bibeldagar, Israelafton, syföreningsmöten, bibelstudier, onsdagsträffar med prosten Spinell, ungdomsverksamhet med Kyrkans barntimme, EFS har haft kompisgrupper, FG -och PG-verksamhet allt i de nya lokalerna.


1984 blev det byte på ordförandeposten, Göran Bergstedt avgår efter 26 år och blir vederbörligen avtackad. Han efterträddes av hustrun Valborg, som kom att kvarstå som ordf. till våren 1991.


I dec. 1984 uppläts bönhuset för insamling av kläder, husgeråd och verktyg till de nödlidande i Etiopien. En insamling som gav "ett fint resultat."

1985 fanns det ett nytt piano i bönhuset det hade ordnats av EFS i Böle eftersom yngre grupper av sångare och sångerskor numera "är beroende av detta instrument vid gudstjänstmedverkan".


Styrelsen beslutade att i fortsättningen låta de kommunala dagmammorna disponera bönhuset en dag per vecka och att fortsättningsvis även tillåta Öppen Förskola därest det skulle bli aktuellt. Styrelse och förening gladde sig åt att 1985 var ett år då bönhuset utnyttjades alla dagar i veckan.

En fråga som ofta var på tapeten är ekonomisering av verksamheten. Kostnaderna för uppvärmning tenderade att öka, det blev nödvändigt med nya dörrar mellan stora och lilla salen, utvändig målning var ett återkommande problem liksom ett allmänt efterhållande av smått och stort i fastigheten.

Medlemmarna fick brev från kassör och styrelse där man vädjade om månatliga bidrag, "Öppet Hus-dagar" anordnades, auktioner hölls, lotterier försåldes och kollekter insamlades.


1987 fick föreningen 14 nya psalmböcker som gåva från Piteå Landsförsamling. Beslut togs om uthyrning av köket för personal i kommunens hemtjänst för att 1990 utökas att omfatta även kammaren.


1991 var brädfodring och målning av södra gaveln utförd av arbetsvilliga medlemmar. Materialkostnaden stannade vid cirka 5000 kronor. Föreningens ekonomi rapporterades vara relativt god. Uthyrning av lokaler till Hemtjänst var en viktig inkomstkälla.


Det viktigaste för framtiden är emellertid en tro på att bönhuset behövs och kommer att behövas för unga, medelålders och äldre nu och i framtiden och ett stort mått av entusiasm och intresse hos medlemmarna. Som synes går åren och det behövs ständigt nya krafter för att föra verksamheten framåt. 52 år är ingen ålder för föreningar som bygger sin verksamhet på ideellt kristen grund.


Erik Rönnbäck.

Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

bolehembygdsforening.se