Böle hembygdsförening Webbansvarig

Fänriksbostället Gyllengård

- tillkomst och läge


Till boställe åt fänriken vid Piteå kompani inköptes år 1768 hemmanet 4/16 mantal skattehemman nr 13 i Böle by.

Hemmanet nr 13 (eg 11) i Böle ägdes år 1700 av Mårten Svensson, 1725 av Christier Mårtensson och år 1763 av Kristoffer Jonsson.

Hemmanet i Böle by hade år 1735 blivit inlöst från krono- till skattehemman och erhöll som boställe säterifrihet.

Gården gavs namnet Gyllengård, därför att den med framsidan låg på en fullt öppen plats, som under solskensdagar riktigt badade i sol och förgylldes av strålglansen.


Bebyggelsen


Gyllengård antogs som ovan nämnts till boställe samtidigt med Wilhelmsdal, men under det att sistnämnda nybyggdes från grunden, medföljde beträffande Gyllengård större delen av hemmansdelen befintlig bebyggelse vid köpet. Erforderlig ny- och ombyggnad utfördes här, liksom i löjtnantsbostället av bonden Johan Johansson.

Av kartan framgår läget i Böle och bebyggelsen på fänriksbostället Gyllengård.


Kvarnarna i Kvarnbäcken


I de två kvarnarna i Kvarnbäcken hade Gyllengård rätt att bruka 1/6 del i Östra kvarnen och 1/3 i den andra. Kvarnarna var i drift höst och vår, men kapaciteten var ej på långt när tillräcklig för boställets behov, i synnerhet när vattnet grundades ut allt mer och mer. Den övre kvarnen måste redan 1791 stängas till följd härav. Som ersättning härför tillerkändes Gyllengård rätten att bruka ytterligare 1/12 del av den återstående kvarnen.


Vägunderhållet


Till en början var skyldigheten gemensamt med Wilhelmsdal, men överflyttades, vad Gyllengård beträffar, till allmänna landsvägen vid Porsnäs by med 80 alnars underhåll, varjämte en lott av landsvägsbron i Arnemark senare tillkom.


E. Thurdfjell - boställets siste krigare


Han var född 1782 och blev fänrik 1808. Thurdfjell deltog i finska kriget 1808 -1809, lämnade vid konventionen i Kalix sitt hedersord, men inställde sig det oaktat vid Skellefteå, där han senare blev fången hos ryssarna, som först beslöto hänga honom. General Schouvaloff lät honom emellertid leva till följd av den aktning, han hyste för övriga svenska officerare. Skulle dock betraktas och behandlas som krigsfånge.

Thurdfjell blev boställets siste innehavare, fastän han icke brukade Gyllengård efter 1809 utan arrenderade ut gården åt häradshövdingen, regementsauditören Z. Dahl, som i sin tur överlät kontraktet på bonden E.O. Ölund. Denne svarade för gårdens skötsel till 1812, då Dahl själv skötte om densamma en kortare tid. Härefter överläts kontraktet på Olof Olofsson, som skötte jordbruket så, att detsamma blev fullständigt vanhävdat. När tillståndet på gården så småningom blev fullständigt ohållbart, reste Olofsson sin väg och bosatte sig i Arvidsjaur utan att lämna någon som helst uppgift om sin nya vistelseort. Innan han reste sin väg, hade han emellertid utan anmälan därom överlämnat skötseln av gården åt en för tjuvnad straffad inhysesman Lundqvist från Böle. På grund härav förklarades Olofsson arrenderätten förlustig och ålades reparera såväl hus som jord. Kontraktet överläts nu på bonden J. Olofsson till 1861. Siste arrendator blev skepparen I. Gran, som innehade Gyllengård till 1881.

LJÅr 1887

Nr. 15 Gyllengård fd. Fänriksboställe har följande åbyggnader mm.


Nr1.  Manbyggnad , brädfodrad på 0,3 m hög stenfot av bullersten, 9,7 m lång, 7,2 m bred, 3,2 m hög under sticktak, inredd uti 2 rum med förstuga, 2 spisar och bakugn i bra skick.

Nr 2. Källarbod, 2,7 m lång, 2,1 m bred, 1,1 m hög, under brädtak med stensatt nedgång och svale jämte välvd gråstenskällare, 2,2 m lång, 2 m bred, 1,5 m hög i brukbart men sämre skick.

Nr 3. Portbod 12,2 m lång, 4,4 m bred, 4 m hög med brädtak, med två bottnar i sämre skick.

Nr 4. Stolpbod på 0,8 m höga stolpar, 5 m lång och bred, 3,4 m hög under sticktak, innehållande 2 bottnar i någorlunda gott skick.

Nr 5. Vedhus, 6,5 m långt, 5,3 m brett, 2,3 m högt, under nävertak i någorlunda gott skick.

Nr 6. Avträdeshus, 3,7 m långt, 3,5 m brett, 2 m högt, under sticktak i sämre skick.

Nr 7. Svinhus, 3,9 m långt,3,9 m brett, 2 m högt, under nävertak i ordinärt skick.

Nr 8. Ladugård, 18,4 m lång, 7,2 m bred, 2,2 m hög, under stick- och nävertak, innehållande hölider, port och fähus med spis i gammalt men brukbart skick.

Nr 9. Brunn, 12 m djupt, gott vatten, god tillgång, klent brunnshus.

Nr 10. Stallbyggnad, 9 m lång, 4,6 m bred, 2 m hög, under nävertak, innehållande stall och foderbod, i sämre men brukbart skick.

Nr 11. Långloge, 36.2 m lång, 5,4 m bred, 2,8 m hög, under sticktak, i någorlunda skick.

N2 12. Tre led hässjor i brukbart skick.

Nr 13. Tomt, synlig och bekväm.


Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128