Böle hembygdsförening Webbansvarig

Badhusföreningen

Den 22 maj 1929 höll Bölebyns Badhusförening sitt första möte under ledning av Carl A. Björk (bror till Sanfrid Björk).

Styrelse valdes och den kom att få följande utseende:

Ordf. Elof Gustavsson, v.ordf. Karl Fredriksson

sekr. Anna Berglund, v.sekr. Arvid Nilsson och

kassaförvaltare Bernhard Jonsson.

Inträdesavgiften sattes till 0:50 kronor per medlem

För att ekonomisera uppförandet av ett nytt badhus beslutade man enl. protokollet att "anordna en folkfest från vilken nettobehållningen oavkortat skulle tillfalla badhusföreningen".


Som nöjeskommitté valdes:

Bernhard Jonsson, Anna Berglund

Elof Gustavsson, Elis Sjöberg

Karl Björk, Elof Berglund och Elma Nilsson, med

Signe Berglund och Albin Lindbäck som ersättare.

Anna Berglund och Arvid Nilsson fick i uppdrag att "söka anslag från olika institutioner".


Midsommarfesten gick av stapeln och gav en imponerande behållning på 2.089:50 kr. En byggnadskommitté bestående av Karl A. Björk, Bernhard Jonsson och Anna Berglund utsågs.

Deras första uppgift blev anskaffande av lämplig tomt till rätt pris.

Under 1930 hände ingenting i föreningen (enl. protokollsboken), men den 7/2 1931 togs beslut om "anordnande av pristävling för erhållande av bästa ritning".

Bästa förslag skulle honoreras med 15:- kronor.


Ny kommitté för ordnande av midsommarfest utsågs och fick följande utseende:

Folkskollär. Selfrid Isaksson, Herr Arvid Nilsson

Herr Karl A. Björk, Herr Axel Johansson,

Bernhard Jonsson, Herr Carl Fredriksson,

Fröken Anna Berglund.


Den 9 maj samma år avgjordes tomtfrågan. Ett förslag att "utav Berglund köpa tomt anses ur räkningen på den grund att markägarna ställa sig avvisande till att släppa avloppsvattnet på deras ägor". Ett andra förslag om tomtköp "utav S.J." avslogs "på den grund att det skulle komma i kontakt med Flottningsföreningen och det skulle ta alltför lång tid och bli alltför dyrbart att utreda".


Det tredje förslaget om inköp av den så kallade "Garveritomten" ansågs som det bästa och kommittén fick rätt att köpa nämnda tomt, som visade sig vara 1.910 kvadratmeter och priset sedermera 350 kronor. Föreningen fattade också vid detta möte enhälligt beslut om att påbörja badhusbygget redan hösten 1931.


Byggnadskommitté:

Selfrid Isaksson, Axel Jonsson

Bernhard Jonsson, August Karlsson

Karl O. Jonsson.

Suppl. Carl A. Björk och Carl Fredriksson.


Vid samma möte beslutade man att sälja andelsbevis à 10 kr per styck.

Den 9 augusti 1931 konstateras att bruttoinkomsterna från midsommarfesten detta år uppgick till 6.672:24 kr och att utgifterna hittills uppgått till 4.537:76 kr. Således kunde ett netto på 2.134:48 kr. redovisas.

En särskild anteckning gjordes om att nöjesskatten ännu ej erlagts.


Redan den 13 september samma år presenterade kommittén 4 olika kostnadsförslag, som enl. protokollsboken så ut på följande sätt:

Alt. 1. Väggar av cementtegel, 6" x 3" kr 6.193:-

Alt. 2. Dito- 3" x 3" 6.017:-

Alt. 3. Väggar av bilat timmer  "5.698:-

Alt. 4. Väggar av så kallat spanter (1"x5"x1")  5.423:-


Vid efterföljande diskussion framhöll man att väggar av timmer vore det bästa materialet "men att i så fall skulle vi inte få något badhus i höst, enär det icke vore möjligt att anskaffa torrt timmer". Slutligen stannade man för alt. 1 "spanter" med den motiveringen att byggnadskostnaderna skulle kunna nedbringas "eftersom föreningens egna medlemmar kunde arbeta på ett sådant bygge för en betydligt billigare timpenning än om yrkesvant folk måste anlitas".


Bland de inlämnade förslagen till ritning befanns det som inlämnats av Carl A. Björk och Bernhard Jonsson vara det bästa.

Byggnadskommittén fick också förtroendet att svara för uppförandet av huset efter de riktlinjer som mötet dragit upp. Till sin hjälp skulle de få anlita en "yrkesvan byggmästare att leda det hela" och använda föreningens egna medlemmar till hjälp i största möjliga utsträckning, varvid byggnadskommitten. skulle anställa folk efter behov så rättvist som möjligt.

Timpenningen föreslogs till max. 75 öre och minimum 50 öre med rätt för kommittèn att "inom ramen" värdera olika arbeten.

För icke medlemmar gavs möjlighet att göra en insats genom att arbeta för den summa som en andel kostade eller 10 kronor.

Beslut och handling måste i sanningens namn ha varit ett hos böleborna, redan till julhelgen 1931 stod huset klart att ta emot badgäster.

Den 9 januari 1932 höll föreningen årsmöte där det konstaterades att man under året (egentligen hösten 1931) inköpt och uppfört ett varmbadhus till en kostnad av 5.860:84 kr. och att "föreningen varit tvungen att upptaga ett lån på 2.000 kr, enär föreningens egna tillgångar ej räckt till".

August Carlsson lämnade en utförlig rapport över byggnationerna - en specifikation över byggnadskostnaderna i sin helhet.

"Leo Johansson framförde å föreningens vägnar ett tack till de kommitterade för det arbete de utfört till full belåtenhet, vari fler instämde".

För att lösa den akuta penningbristen beslutade årsmötet att vädja till Logen 4475 Morgonväkten, om att överlåta platsen vid Gotis till en ny midsommarfest och utreda frågan om möjligheter till kommunalt anslag.


Årsmötet beslutar också om följande öppettider:

Fredagar för damer och lördagar för herrar med möjlighet till

karbad från kl. 2 - 7 e.m. och

bastu från kl. 3 - 8 e.m.


Priser

Vuxna:För karbad 60 öre

Bastubad 35 öre.

Barn: Karbad 1 st. 40 öre, för 2 st. åtföljt av föräldrar 60 öre,

3 st. dito 75 öre.

Bastubad 25 öre per st.


För skolbarn, minst 10 st. åtföljda av lärare:

Karbad 30 öre, bastubad 20 öre och lån av handduk 10 öre.


Badmästaren föreslogs avlönad med 2 kronor jämte 20% av influtna badavgifter "allt per baddag beräknat". Till badhusföreståndarens skyldigheter hörde:

Vedhuggning, sopning, spolning varje badvecka, tvättning av linne, avtappning av ledningar vid avslutad badning och att tillhandahålla såpa och borstar.


Enligt § 15 i årsmötesprotokollet "inkom en fråga huruvida föreningen borde sända någon att studera badhusskötseln mera ingående. Frågan upptogs till behandling och inkom förslag om att i första hand om möjligt få hit en fack-kunnig badmästare någon baddag för att erhålla instruktion av denne för den egna badmästaren så att denne skulle fullständigt sättas in i driften av ett badhus av härvarande typ varvid även styrelsen skulle representera för erhållande av samma upplysningar.

Styrelsen fick i uppdrag att ordna saken på bästa sätt".


Som badmästare kom Martin och Märta Fredriksson att förordnas. Badmästararvodet pendlade mellan 25:- och 45:- per månad. Paret Fredriksson uppehöll tjänsten till sommaren 1936.

Från överläkaren vid Furunäsets sjukhus hade inkommit anhållan om "uppgift å priser för bad för så kallade "patienter från Bölebyn m. fl. byar". Föreningen noterade detta och uttalade sedan sin mening att "om behovet påkallade insättandet av ytterligare ett badkar skulle detta ske med det snaraste".


En ny festkommitté valdes bestående av

Bernhard Jonsson, Sigurd Danielsson, Ivar Berglund, Ragnar Johansson,

Allan Lindström, Leo Johansson och Arvid Nilsson.


Vid ett senare möte beslutades att kommitterade skulle få två andelsbevis som belöning för sitt arbete och övriga medhjälpare ett andelsbevis.


Utgifter och inkomster redovisades på följande sätt i särskild kassabok.

Nettobehållningen 1.542:55 klarade inte det upptagna lånet fullt ut.


Av senare protokoll framgick att föreningen visade sin uppskattning av styrelsens arbete genom att tilldela dem fyra fribad per år. 1937 ansåg sig Böle badhusförening kunna utlova ett gratisbad per år för alla medlemmar.

För år 1938 rapporteras 2.188 st. "levererade bad", vilket utvisade någon sänkning från föregående år. Samma år beslutar man på förslag av Martin Fredriksson att "ingå till Piteå sockens kommunfullmäktige med begäran om anslag med 300 kronor och att hos Piteå Flottningsförening begära fri ved för badhusets räkning.

Att en ansökan om kommunalt bidrag avslagits 1936 avskräckte tydligen inte, och 1937 beviljades det första kommunala bidraget med 150 kronor.


Ex. på anslag:


1938: 300:-1956: 2500:-

1941: 300:-1956: 1400:-

1944: 500:-1962: 700:-

1948: 500:-1964: 700:-

1954: 7000:1966: 1200:-.- (ombyggnad)

1956: 300:-


Åren gick och med jämna mellanrum signalerades svårigheter att fullt ut ekonomisera verksamheten. Föreningen hade återkommande problem med uppvärmnings- och varmvattenfrågor, frusna ledningar, förnyandet av förrådet av badhanddukar (även textilier var ransonerade), små och stora reparationer.

Från och till konstateras att badfrekvensen var i sjunkande, men 2.000 bad per säsong var ingen ovanlighet.

Genom åren utkristalliserades en grupp män som med bibehållen entusiasm arbetade vidare med Badhusföreningen och alla dess problem. Det var Arvid Nilsson som varit med i styrelsen som kassör från starten, Hugo Hällberg som invaldes l934 och l936 övertog ordförandeskapet, Knut Andersson, David Andersson, Axel Johansson sekr., Ingvar Berglund och Martin Fredriksson. Föreningen belönade sina förtroendevalda med fria bad.


I årsmötesprotokollen kan man i slutet av 40-talet avläsa ett minskat intresse, om inte för baden som sådana, men för föreningsangelägenheterna. År 1951 var måttet rågat. Sekr. Axel Johansson konstaterade något uppgivet att ordf. Hugo Hällberg kunde rapportera en "anmärkningsvärd händelse". Vid den utsatta tiden för årsmötet hade endast två av styrelsens ledamöter, ordf. Hugo Hällberg, kassör Arvid Nilsson och en medlem Helmer Johansson infunnit sig. Efter en timmes förgäves väntande på fler medlemmar, kunde dessa ej annat än konstatera att något årsmöte i vanlig ordning inte kunde hållas, alltså en tämligen unik händelse i en förenings historia".

Styrelsen stod ej handfallen. Helt resolut återvalde man sig själva och därigenom kunde verksamheten fortsätta till gagn för bölebor som fortfarande efterfrågade badhusets tjänster.


Som sig bör uppmärksammades det storverk Böleborna på kort tid uträttat genom uppförandet av badhuset.

Piteå-Tidningen är i en artikel införd den 29 oktober 1932 översvallande i sitt beröm över det märkliga som Böleborna åstadkommit och skriver: "Bölebyn är icke endast en vacker och välordnad by, den har också en attraktion, som de andra byarna inom Piteå socken är i avsaknad av, nämligen ett badhus. Bölebyn har åt sig skapat ett badhus som uppfyller alla anspråk på en välordnad badinrättning och det är ungdomen inom byn som skapat badhuset utan hjälp av vare sig kommunen eller staten. Bölebyns ungdomar har heder av sin initiativkraft och framåtanda".


P-T reportern hade också låtit sig imponeras av värmesystemet, som installerats av herr J. O. Jonsson från Långnäs och var så effektivt att det efter en timmes uppeldning var klart för karbad och efter ytterligare en timme stod själva bastun klar att tagas i användning.

Vatten pumpades upp från älven medelst en elektrisk pump. Montering och installation hade utförts av Johanssons Elektriska Byrå i Piteå.


P-T artikeln avslutas med konstaterandet att "föreningen har 82 medlemmar, mest ungdom" och frågorna: "Hur länge skall det dröja innan ungdomen i andra bygdens byar vakna upp till insikt om badens betydelse och följa Böleungdomens exempel? Vilka bli först?"


Äldre minnesgoda Bölebor kan än idag berätta hur äldre och yngre människor kom från både Infjärden och Öjebyn oftast per bil, men inte så sällan med rälsbuss för att få taga sig ett bad i Böle.

Badhuset blev något av en träffpunkt där man fick sig nyheter till livs eller förde nyheter vidare. Formellt avslutades baden klockan 20 men det hände att badgästerna var kvar både en och två timmar för att ventilera små och stora problem.

Slutligen vet en av mina sagesmän, Martin Fredriksson, att berätta att badhusfrågan även uppmärksammades av ett ungt revygäng från Böle som i början av 50-talet åkte runt i bygden och framhöll fördelarna med att bo i Böle jämfört med Öjebyn.


Ur en revyvisa minns Martin ännu raderna:

"I Bölebyn där kan man både bada och tvätta,

men här i Öjebyn rätt så lite Ni förbättra,

så i det hela är Ni nog ganska klena,

men kom till oss så blir Ni i alla fall rena."

ERBöle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

bolehembygdsforening.se