Böle hembygdsförening Webbansvarig

"Jåon"-hemmanets tillkomst


I mitt hem har det i nära nog 250 år förvarats de handlingar, som visar hur min anfader Daniel Eriksson blev ägare till hemmanet 1754.

  Köpebrevet är skrivet i en stram 1700-tals stil, med både rättigheter och skyldigheter utförligt motiverade.

Genom den beskrivningen av alla de hus som hörde till ett 1700-tals jordbruk, kan man få en föreställning om hur det kan ha sett ut på den tiden.

Uttrycken "en gamle stolpeboda, ett gamle svinhus, ett gamle fähus" ger vid handen att gården är ännu äldre.


-Kungl. Maj:ts och Sveriges Rikes kammar-Collegii, Vi underskrefne Grefve och President, samt Riddare och Commendeur af Kungl. Maj:ts Orden, så som Landshöfdinge, Riddare af Kungl. Maj:ts Nordstierne Orden, och samteliga Kammar-Råd, gjöre vitterligit at såsom hans Kungl. Maj:ts vår aller nådigste konung, genom utfärdad Förordning af den 19 septembris år 1723 allernådigst behagat förklara, vilka Crono-hemman och lägenheter måge till Skatte försäljas, och huru dermed förhållas bör, samt vad dervid kommer att iakt tagas, såsom och at sjielva kjöpebreven nu som tillförne af Kungl. Cammar-Collegio skola utfärdas. Alltså till underdånigt följe deraf hafve Vi velat uplåta och försälja, efter som Vi härmed och i kraft af detta Vårt öpna Bref, på hans Kungl. Maj:ts vår aller nådigste konungs vägnar upplåte och försälja till Åboen Bonden Daniel Eriksson efter skrefne hemman i Västerbotten lähn andra fögderi och Pite socken belägit nämligen Böle No 11 bestående af Tjugofem sextifjärde dels mantal som till Räntan är kronan behållen.


Under skattemanna Börd och Rättighet at niuta och behålla för Siuttjo daler silvermynt som han enligt Ränte Mästaren Jocob Nordboms här ingifna originale quittence af den 20 januari 1755 riktigt erlagt och betalt.

Afhände för den skull hans Kungl. Maj:t samt Sveriges krono för bemälte hemman Böleå No 11 mantal 25/64 beläget i Piteå socken andra fögderi och Västerbottens län, samt till ägde det samma Åboen bonden Daniel Eriksson, dess hustru barn och arvingar, så och arvingar efter arvingar, med hus, jord, åker, äng, skog, mark, fiske och fiskevatten, kvarn och kvarnställen, torp och torpställen, samt alla andra tillägor i våto och torro, nära och fjärran, intet undantagandes av allt det som därtill lyder, med rätta ligga bör, och lagligen tillvinnas kan, at njuta, bruka och behålla under skattemanna Börd och rättighet till evärdelig ägo, som lag förmår.

Där och så skulle hända att Han eller De framledes skulle vilja denna Skatterättighet försälja, eller på någon annan transportera; Så förbehålles hans Kungl. Maj:t och kronan att Han och De skola vara skyldiga, så vida det kan vara utom rätta Börd, detta Kungl. Collegio den först till lösen att hembjuda. Och så framt den å Kungl. Maj:t och kronans vägnar ej inlöses må, då äga makt densamme till någon annan som den bäst med åsämjas kunna och föryttrar och transportera.

Skulle och förberörde hemman på varjehanda sätt gå köparen eller dess arvingar ifrån; Så vill hans Kungl. Maj:t och kronan hålla dem däruti alldeles skadelösa. Så skall merbemälte hemman efter nedanstående datum från Crono till Skatte uti Jordeböckerna införes, till vilken ända, detta köpebrev bör ofördröjligen i lands-Contoiret uti orten uppvisas. Där alle som detta vidkommer och får hans Kungl.Maj:ts och Cronones skull vete och skole göra och låta, hava sig hörsamligen att efterrätta icke görandes honom Åboen Daniel Eriksson dess hustru, barn eller arvingar här emot hinder, men eller förfång i någon måtta, nu eller i tillkommande Tider. Till yttermera visso är detta med Kungl.Maj:ts och Riksens Kammar-Collegie Sigill samt vår egenhändiga underskrift bekräftat. Stockholm den 19 september År efter vår Herre Jesu Christi Nåderika Födelse Ettusend sjuhundra och på det femtiofemtePå dragande kall ock

Embetets vägnar


/Tyvärr är köpebrevets sista del ej komplett, så det går ej att säga vem som undertecknat detsamma./


I kammare Collegiums arkiv i Stockholm finns ett s.k. jordrannsakningsprotokoll1 från 1750, som är av intresse när det gäller att utreda vem som brukade det hemman som kom i min släkts ägo 1754.

Ur detta protokoll kan man läsa att kronohemmanet nr. 11 i Böle innehades av gamle Jon Olofsson. Är det månne Jon Olofsson som gett vår gård namnet "Jåon"? I protokollet ges en förtydning av länsmannen Johan Dyhr att nämnde Jon försett detta hemman med nödvändig åbyggnad, att han brukat ägorna, att han har öppnat åkerjord med möjlighet till 5 tunnors utsäde.

Gården föder en häst, 8 kor, tvenne unga nöt, 6 getter, 8 får. Jon Olofsson blir påmind om att anlägga en humlegård. Humlet skulle användas vid öltillverkningen som den tiden, enligt lag, var påbjuden. Av rannsakningsprotokollet framgår att hemmanen nr. 3, nr. 4, nr. 7 hade anlagda humlegårdar 40 - 50 stänger, men att man krävde utökning av antalet stänger av hemman med högt skattetal.

Protokollet avslutas med meningen "Åtnjuter delaktighet i Byssens odelta tillfällen", vilket innebär att exempelvis ängsmark, betesmark och skog ännu var oskiftade.


1 Enl. Sv. Uppslagsbok - en undersökning i orterna angående dåvarande hemmans kamerala natur, skatteförhållande, mantalsuppskattning o.dyl.


-År 1754 den 31 augusti blef til ödmjukaste följd af respektive Landshövdinge Ämbetet i orten förordnande undan den 7 maji månad behörig syn och skatteanvändning hållen af undertecknade, öfver Kronohemmanet No 11 af 25/64 mantal i Böleå by bevillat Åboen Daniel Eriksson den 7 sidste Maji, fått tillstånd och till skatte inköpa och befunnit det samma efter som följer:

”Jåon”-gården på 1930-talet


Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128