Böle hembygdsförening Webbansvarig

Prästgården i Käcktjärn

- var det "Jankesgården"?


Den muntliga traditionen berättar att det funnits en prästgård i Käcktjärn. Detta hus skulle ha legat nedanför nuvarande hus nr 10, det så kallade "Jankes", nuvarande ägare Göte Björk. Huset var i två våningar och på gårdsplanen fanns en brunn som sedan blev igenfylld. Detta hus skulle ha brunnit ner. Vidare berättas det att när prästen skulle till kyrkan i Öjebyn, så körde han med oxe och kärra, en skogsväg som går tätt förbi Falkbergets fot och vidare över Böle- och Öjebyheden. Dennas väg är fortfarande fullt körbar och kallas ännu Prästvägen.

Finns det då någon sanning i den muntliga traditionen?

Ja, år 1803 säljer Brännmästaren Israel Björk 3/16 mantal under nr 10 i Böle, Käcktjärn till Prosten och Kyrkoherden Jonas Nordvall.

"Med förbehåll av alla nybruk och uppodlingar, utom de som äro belägna ovanför Stormyrrånningen, vilken jämte bryggstugan och loftbyggningarna, samt stora stallet, en foderlada, tvåtredjedelen (2/3 delar) av alla å ängarna varande hölador, hälften i fäbodstugan och andelen i kvarnen överst på vallen i Svensby ån, skulle handeln åtfölja, mot en köpeskilling stor 833 RD 16 skillingar gångbart mynt".

Hemmanet kallades hädanefter för Chatarinendahl, förmodligen efter prostens hustru Chatarina.


Vem var Jonas Nordvall?

Vem var då denne Jonas Nordvall? Så här står det om honom i Härnösands Stifts herdaminne:

Magister Jonas Nordvall (1799 - 1816), född den 21 augusti 1748 i Njurunda, son av bonden Jon Michelson i Berge och Karin Jonsdotter, syster till bonden i Råneå, Jonas Nordvall, vars namn han upptog. Studerade i Uppsala 1769, prästvigd i Härnösand 22 maj 1771, Kallas till adjunkt åt kyrkoherden Biberg i Sollefteå, Återvände 1775 till universitet, där han efter avlagda prov promoverades till fil. mag. 17 juni 1776. Trädde därpå i tjänstgöring i Stockholm - först såsom komministers - sedan 1778 såsom pastorsadjunkt i Maria församling samt blev på församlingens enhälliga kallelse ordinarie komminister därstädes i april 1784. Erhöll Kunglig fullmakt såsom kyrkoherde i Piteå pastorat 24 april 1798, tillträdde 1799, honor prost 29 nov. 1799.

Prosten Nordvall avled 22 mars 1816. Han var gift med Catharina Norberg född 14/2 1753, yngsta dotter till länsman Mathias Norberg i Nätra och Christina Walanger. Död den 3/5 1815, efterlämnade 3 barn.

Barn:Chatarina Christina född 30/6 1790, gift på Cathrinedahl i Piteå 10/9 1815 med löjtnanten, sedan Kaptenen vid Västerbottens regemente Erik Ström, (Wilhelmsdal) men skild från honom.

Maria Brita född 23/9 1793, gift 1:a gången 18/9 1814 med apotekaren Mathias Törnsten, 2:a gången 24/2 1835 med kollegan i Piteå skola Wolmar Wasil Clementeoff, död i Piteå 1838.

Jonas Mathias född 11/8 1795, student 1814 sedan till sjöss, slutligen hemmansägare i Långnäs.

Vid storskiftet 1813 bortbytte prosten Jonas Nordvall till Böle byamän sin i byn ägandes skattejord, mot ängesland av dubbel vidd och av odlingsmark och nybruk tredubbel vidd mot skatteåker, uti ett skifte vid hans gård.

Cathrinedahl fick sålunda sina ägor sammandragna till två skiften och avskildes från skifteslaget i byn.

Den 22 mars 1816 dör prosten och Kyrkoherden herr magister Jonas Nordvall på Cathrinedahl. Här följer ett utdrag ur den bouppteckning som upprättades efter prostens död.


Fast egendom.

Skattehemmanet nr 10 i Böhleby Cathrinedahl kallat 6/32 dels mandat med därå befintlig åbyggnad samt växande gröda, uptogs i ett för allt tillsammans till 1600 RD.


Helleströms Finbladiga sågverk med 2ne ramar, med inberäkning av 2ne tillydande nybyggen belägne det ena invid själva sågverket och det andra som kallas Tjälen, l mil därovanför, upptages med ett års brädtillverkning till 2900 RD.

Skattehemmanet nr 8 i Porsnäs by 1/8 dels mantal, utan åbyggnad samt bestående allenast av ouppodlad och från byns sida avlägsen optionsmark, ansågs i värde allenast till 20 RD.

En byggning å Prästebordet i Öjebyn bestående av en kammare med förstuga, värderat såsom i nytt och godt stånd till 30 RD.

En mältstuga ävenledes i Prästbordets ägor uppsatt, upptages tillika med vidbyggd bod till 10 RD.

Ett vagnslider likaledes uppsatt å Prästbordets ägor ansågs värt 8 RD.

En stolpebod å samma ställe belägen, gammal. värderades till 8 RD.

En gammal stuga, jämte förstuga med contoir, samt en obetydlig ladugårdsbyggnad, bestående av stall, fähus och kornlada, ansågs alltsammans värt 20 RD.

Torphus i Böhle by 10 RD.

Cathrinedahl måste ha varit ett stort jordbruk om man ska döma efter antalet djur som fanns på gården:


Kreatur.


1 hingst svart 7 år66.32

1 sto svart 5 år33.16

1 häst brun 14 år35.00

1 dito 17 år30.00

1 sto 27 år10.00

1 temming sto l l/2 år35.16

10 kor av bättre sort a 8 RD80.00

4 kor av sämre sort gamla a 7 RD28.00

4 kvigor 2 år gamla a 6 RD24.00

4 dito 1 år gamla a 3 RD12.00

2 oxar 2 år gamla a 6 RD12.00

1 oxe 1 år gammal   4.00

1 sugga med grisar 6.32

3 höns och 1 tupp 0.24


375.24 RD

Efter Prostens bortgång insattes skattehemmanet nr 10 Cathrinedahl kallat 3/16 mantal på auktion av hans arvingar. De inropades av hans svärson apotekaren Mattias Törnsten för 3004 RD.

Mattias Törnsten avled 1827. Hustrun och barnen bodde kvar till 1831 då de flyttade till staden. Hemmanet köptes därefter av nämndeman Daniel Danielsson. 1868 övertogs det av hans son Nils Peter Danielsson, han bodde här till 1880. Samma år inköptes det av bröderna Johan Fredrik och Mattias Björk.

Johan Fredrik är upphovet till gårdsnamnet "Jankes". 1882 delade bröderna Björk hemmanet mitt itu. Mattias byggde sig ett nytt hus 1888.

Mattias Björk hade 2 pojkar, Evert och Ernst. De delade på hemmanet. Evert bodde kvar på hemgården som nu blev kallat för "Everts". Nuvarande ägare Hans Björk.

I början på 1900-talet flyttade Ernst en sommarstuga till en ny tomt. Gården kallas för "Ernsts". Nuvarande ägare Börje och Helen Johansson.

En av Mattias döttrar, Anna gifte sig med Olof August Olofsson. I början på 1900-talet byggde de ett hus i närheten av "Jankes". 1939 köpte Karl Elof Björk huset. Detta hus är numera rivet.-

Johan Björk hade 3 pojkar Emil, Mattias och Viktor. Mattias övertog hemgården, "Jankes". Viktor flyttade en sommarstuga från hemgården till en ny tomt, någon gång i början på 1900-talet. Gården kallas för "Viktor Björks". Nuvarande ägare Kurt och Kristina Nilsson. Detta hus brann upp 1989 och ersattes av ett nytt hus samma år.

Emil köpte sig ett litet soldattorp. När han gifte sig med sin kusin Ernsts änka och flyttade dit, skänkte han torpet till sin syster Selma och hennes man Ernst Stenberg. Nuvarande ägare Tage och Viveka Stenberg.


Övrig bebyggelse i Käcktjärn.

1869 flyttade torparen Per Anton Björk till Käcktjärn. Han bodde på västra sidan av tjärnen som hörde under Böle nr 10. Han var stor och stark som en oxe och mycket envis.

Det berättas att han hade dåliga perioder, särskilt på vårarna och var besvärad av smådjävlar och annat oknytt. Till slut rev han sitt hus och bar det stock för stock en bit upp på Masurbergets sluttning där han åter satte upp sitt hus. Förmodligen var detta upphovet till talesättet "Per Bjärk stor och stärk".

En annan episod som Axel Lindström har berättat om, var när han körde hem från Öjebyn efter Falkbergsvägen. Då fick han se att Per Björk gick med en 50 kg. potatissäck på ryggen och plockade lingon. Axel Lindström erbjöd honom att ta säcken på kärran men han tackade nej. 1925 köpte Axel Berglund huset och flyttade ner det till Älvsbyvägen. Nuvarande ägare Hans och Barbro Wiklund.

"Gammel Johanssons" Åsen.

Detta hus flyttades från Stridholm 1888 av en man som kallades Sport Andersson. Gården köptes 1909 av Johan Fredrik Johansson. Sonen John Johansson övertog hemmanet och bodde där till 1957 då han flyttade till "Ernst's". Huset är numera rivet.

"Robert's".

Gården har varit i släktens ägo sedan 1890. Huset uppfört 1898 av Gustav Robert Jonsson. Nuvarande ägare Kjell-Åke och Brita Larsson.

Viktor Backlund's.

Gården köptes 1891 av Karl Johan Backlund. Huset uppfört samma år. Nuvarande ägare Jan och Elisabet Stenberg.

Gottfrid Lundkvist's.

Huset uppfört 1891 av Isak Arvid Lindström. Nuvarande ägare Mikael och Madeleine Blom.

Ragnar Johansson's.

Huset uppfört 1892 av Harald Ekman. Nuvarande ägare Roland och Gunnel Johansson. Gunnel Johansson är den enda i Käcktjärn som numera har kor. Tidigare fanns det kor vid varje gård.

Simon Lundkvist's.

Huset uppfört 1893 av Albert Eriksson. Nuvarande ägare Mats och Karin Lundkvist.

Det enda hus som har tillkommit sedan början av 1900-talet byggdes 1982 av Christer och Monica Markstedt, född Björk. Huset är beläget bredvid Monicas föräldrahem, "Jankes".


Foto nr 2. /5,5 x 8,2/

Käcktjärn fick elström i januari 1941 från Lillpite kraftverk. I samband med detta bildades en kap- och tröskförening, där även Axel Jonsson och Axel Danielsson från Kvarnbäcken var medlemmar. Föreningen avvecklades 1965.

Hösten 1942 utstakades den nya vägen genom byn. Alla som var bosatta i Käcktjärn och Bölsträsket hjälptes åt att bygga vägen. Den blev klar 1946-47.

BW och UN


Böle Hembygdsförening

Lillmoravägen 11B

941 91 Piteå

070-5418857

bankgiro 5600-0128

bolehembygdsforening.se